C2000: Het nieuwe digitale communicatienetwerk voor politie, brandweer, ambulance en Koninklijke Marechaussee

Waarom C2000?

C2000Het C2000-netwerk is in de plaats gekomen voor de bijna honderd verouderde analoge netwerken die de hulpdiensten voorheen in gebruik hadden. Via deze analoge netwerken was multidisciplinaire communicatie (tussen de verschillende hulpverleningsdiensten onderling) bijzonder lastig. Met C2000 heeft Nederland nu een uniek communicatienetwerk in handen dat voldoet aan de eisen die hulpverleners stellen aan hun mobiele communicatie.

Snel, eenvoudig en betrouwbaar

Omdat C2000 één landelijk dekkend netwerk is kunnen hulpverleners snel, eenvoudig en betrouwbaar onderling en met de meldkamer communiceren. Als enige land in de wereld heeft Nederland al haar hulpverleningsdiensten geïntegreerd op één netwerk.
C2000 bevordert de veiligheid van burgers en hulpverleners in noodsituaties.De spraak van C2000 is van zeer hoge kwaliteit. Ook in situaties met veel achtergrondlawaai komt de hulpverlener nog helder door in de meldkamer of bij zijn collega’s. C2000 kent een landelijke dekking buitenshuis van minimaal 95%. Dat komt er in de praktijk op neer dat een hulpverlener waar dan ook in Nederland, altijd in staat is om te communiceren.

Special Coverage Locations

Binnen gebouwen is dekking niet altijd gegarandeerd. Met de meer dan 460 zendmasten van C2000 is binnenhuisdekking vaak aanwezig maar het komt ook voor dat dit niet zo is door het gebruik van constructiematerialen in het object die de signalen van C2000 verstoren of zelfs helemaal tegenhouden. Er zijn objecten waarbij het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk wordt geacht dat hulpverleners er met elkaar en met de meldkamer kunnen communiceren. Denk hierbij aan winkelcentra, (spoor)tunnels of voetbalstadions; kortom, gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn. Wanneer hier geen “natuurlijke” binnenhuisdekking is moet zo’n object aangewezen worden als Special Coverage Location (SCL).
Eén van de spelregels hierbij is dat het bevoegd gezag (College van B & W) beslist dat er binnenhuisdekking aanwezig moet zijn. Dat kan het college doen op advies van één van de hulpverleningsdiensten. Het bevoegd gezag wijst deze locatie dan aan als zogeheten Special Coverage Location.
Objecteigenaren zijn na aanwijzing verplicht een leverancier in de arm te nemen en een elektrotechnische installatie te laten plaatsen die C2000-radiodekking mogelijk maakt binnen het object. Tijdens dit proces heeft de objecteigenaar contact met DMD om zo te kunnen beschikken over de technische specificaties die nodig zijn om de elektrotechnische installatie juist in te stellen. Daarnaast zorgt DMD tegelijkertijd dat de nodige aanpassingen in het netwerk gedaan worden zodat de installatie in de SCL met het netwerk kan communiceren.

Communicatie is van Levensbelang

Voor hulpverleners is communicatie van levensbelang. Uitval van hun verbindingsmiddelen kan desastreus zijn. Daarom is C2000 zo ontworpen dat het ook onder extreme omstandigheden in de lucht blijft. Vrijwel alle belangrijke componenten in het C2000-netwerk zijn dubbel uitgevoerd. Het netwerk is alleen bedoeld voor de professionals op het gebied van openbare orde en veiligheid. Overbelasting is zo goed als uitgesloten. Tijdens een grote oefening in Rotterdam is het C2000-systeem extreem zwaar belast en eenvoudig overeind gebleven. Bovendien bewaken de specialisten van het Netwerk Management Centrum 24 uur per dag het C2000-Systeem om bij calamiteiten of verstoringen vroegtijdig in te kunnen grijpen.
Op meerdere manieren verhoogt C2000 de veiligheid van de hulpverlener:

C2000 in het kort

Internationaal

Nederland is niet het enige land dat een digitaal netwerk voor mobiele communicatie heeft voor de hulpverleningsorganisaties. In de meeste landen binnen de Europese Unie zijn nu ook projecten van start gegaan om netwerken voor hun openbare orde en veiligheidsdiensten te implementeren: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, Portugal, Italië, Duitsland, Oostenrijk en België, om maar een paar voorbeelden te noemen. Deze netwerken zijn vergelijkbaar met C2000 en maken gebruik van dezelfde Tetrastandaard. Nederland is wel het enige land dat direct één netwerk heeft aangelegd voor alle OOV-diensten. De meeste initiatieven beperken zich voorlopig tot één hulpdienst; bijna altijd is dat de politie. DMD bekleedt een voortrekkersrol als het gaat om internationale samenwerking op het gebied van mobiele communicatie.